4 sierpnia 2017

Dla autorów

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, które nie były wcześniej publikowane i nie są rozpatrywane do druku w innym czasopiśmie ani w pracy zbiorowej. Teksty muszą być starannie przygotowane pod względem językowym i formalnym. W przypadku dostarczenia tekstu, który nie spełnia standardów językowych lub opisanych poniżej wymogów formalnych, redakcja zwraca się do autora z prośbą o wprowadzenie stosownych korekt. Redakcja zastrzega sobie również prawo do wprowadzania poprawek oraz skrótów redakcyjnych w przesłanych tekstach.

Teksty zgodne z poniższymi wytycznymi należy przesyłać do redakcji na maila etnologika@gmail.com.

Zasady redakcyjne

 1. Format pliku: MS Word (doc, docx) / OpenOffice Writer (odt)
 2. Objętość artykułu naukowego powinna wynosić nie mniej niż 20 tys. i nie więcej niż 40 tys. znaków ze spacjami.
 3. Objętość recenzji, omówień, sprawozdań powinna wynosić nie mniej niż 10 tys. i nie więcej niż 20 tys. znaków ze spacjami.
 4. Na pierwszej stronie prosimy umieścić:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • afiliacje zawodowe autora/autorki,
  • infomacje o autorze (do 100 słów)
  • tytuł artykułu w języku angielskim oraz w języku oryginału,
  • streszczenie w języku angielskim oraz w języku oryginału (maksymalnie 1500 znaków ze spacjami) – nie dotyczy recenzji, omówień, sprawozdań i felietonów
  • zwroty kluczowe w języku angielskim oraz języku oryginału (maksymalnie 8 słów).
 5. Czcionka: Times New Roman 12, wyrównanie obustronne.
 6. Interlinia 1,5; marginesy 2,5 cm.
 7. W przypisach czcionka Times New Roman 10; interlinia 1,0.
 8. Śródtytuły: pogrubione, wyśrodkowane.
 9. Wyróżnienia: druk rozstrzelony (1,5 pkt.). Nie stosujemy pogrubień, podkreśleń itp.
 10. Tytuły książek w tekście wyróżniamy kursywą, tytuły czasopism podajemy w cudzysłowie.
 11. Do artykuł można dołączyć maksymalnie pięć ilustracji. Wszelkie materiały graficzne (zdjęcia, ryciny, mapy, tabele, wykresy itp.), objęte prawem autorskim, powinny być podpisane. Konieczne jest podanie źródła w brzmieniu uzgodnionym z właścicielem materiału graficznego oraz wskazanie na właściciela praw autorskich i charakter otrzymanego prawa do publikacji.

Cytaty

 1. Cytaty do 40 słów powinny być umieszczone w tekście i zaopatrzone w cudzysłów. Cytaty liczące ponad 40 słów umieszczamy w oddzielnym akapicie, zapisujemy czcionką 11 pkt. i nie stosujemy cudzysłowów (tzw. cytat w bloku).
 2. Wszelkie cytaty oraz odwołania oznaczamy nawiasem okrągłym ze wskazaniem źródła według wzoru: Nazwisko rok: strona (Wilson 1987: 22). Nawias wstawiamy przed kropką kończącą zdanie.
 3. Przywołując literaturę w tekście, stosujemy odpowiednie warianty: (Wilson 1943), (Wilson 1999a, 1999b), (Wilson 1943; Mańkowski 1889), (Wilson, Mańkowski 2000).
 4. Przy liczbie autorów od 3 do 5 za pierwszym razem wymieniamy wszystkich (Wilson, Modrzewski, Mańkowski, Majewski, Marek 1978), następnym razem stosujemy skrót (Wilson i in.).
 5. Przy pracy mającej 6 i więcej autorów stosujemy zapis (Wilson i in. 1999).
 6. Jeśli więcej autorów nosi to samo nazwisko, wprowadzamy inicjały (Wilson, J. 1999; Wilson, K. 1998).

Bibliografia

 1. W bibliografii stosujemy układ alfabetyczny.
 2. Format bibliografii według standardu APA (6. edycja; więcej o APA: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx).
 3. Zasady redagowania bibliografii według standardu APA:

Książka: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki (przeł. I. Nazwisko). Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Foucault, M. (2009). Nadzorować i karać: Narodziny więzienia (przeł. T. Komendant). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia. doi: xyzxyz]

Artykuł w pracy zbiorowej: Nazwisko, I. (rok). Tytuł. W: I. Nazwisko (red.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo. doi: xyzxyz [Wilson, J. (1999). Uprawa ziemniaka w PRL. W: A. Mańkowski (red.), Rolnictwo w Polsce (s. 223–278). Poznań: Wydawnictwo Poznańskie. doi: xyzxyz]

Artykuł w czasopiśmie: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Mankowski, K. (2010). Historia rodziny. Socjologia, 2 (1), 110–120. doi: xyzxyz]

Artykuł ze strony internetowej (bez doi): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu (nr zeszytu), strony. Pozyskano z http://…… [Arakji, R. Y., & Lang, K. R. (2008). Avatar business value analysis: A method for the evaluation of business value creation in virtual commerce. Journal of Electronic Commerce Research, 9, 207–218. Pozyskano z http://www.csulb.edu/journals/jecr/]

Artykuł ze strony internetowej (z doi): Nazwisko, I. (rok). Tytuł. Nazwa czasopisma bądź domeny, nr tomu (nr zeszytu), strony. doi: xyzxyz [Wilens, T. E., & Biederman, J. (2006). Alcohol, drugs, and attention-deficit/hyperactivity disorder: A model for the study of addictions in youth. Journal of Psychopharmacology, 20, 580–588. doi:10.1177/0269881105058776].